türkiyedeki vergi türleri nelerdir? (tüm liste)

📺 Tv Yayın Akışı için Aşağıdaki Görsele Tıklayın 📺

türkiyedeki vergi türleri nelerdir? türkiyede alınan vergi türleri, türkiyede ki vergilerin sayıları ve vergi çeşitleri nelerdir?

0001 yıllık gelir vergisi
0002 zırai kazanç gelir vergisi
0003 gelir vergisi s.
0004 gelir götürü ticari kazanç
0005 gelir götürü serbest meslek kazancı
0006 gelir götürü ücret
0007 dağıtılmayan kar stopajı
0008 kurumlar vergisi
0009 kurumlar vergisi stopajı
0010 gelir vergisi (gmsı)
0011 basıt usulde ticari kazanc
0012 gerçek usulde katma değer vergisi
0013 götürü usulde katma değer vergisi
0014 mep iştirakçisi kurumlar vergisi
0015 banka muameleleri vergisi
0016 sigorta muameleleri vergisi
0017 5811 yurt dışında sahip olunan varlıklar
0018 5811 türkiye'de sahip olunan varlıklar (gelir v. mük. olmayan)
0019 gelir vergisi geçici vergi
0020 gelir geçici vergi
0033 kurum geçici vergi
0040 damga vergisi (beyannameli damga vergisi mükellefi)
0046 akaryakıt tüketim vergisi
0048 gelir v. m.talih oyunları asgari vergi
0049 her türlü ispirtolar ve füzel yağından alınan ek vergi
0050 kurumlar v. m.talih oyunları asgari vergi
0051 diğer ücretler
0053 kurumlar vergisi kurum geçici vergi
0056 oyun kağıtlarından alınan ek vergi
0057 röntgen filmlerinden alınan ek vergi
0060 mülga maden fonu
0061 kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi
0062 mülga kooperatifçilik tanıtma ve eğitim fonu
0067 g.v.k. geçici 67/11 maddesine göre yapılan ihtiyari beyan
0071 petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi
0073 kolalı gazoz, alkollü içeçekler ve tütün mamüllerine ilişkin özel tüketim vergisi
0074 dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi
0075 alkollü içeçeklere ilişkin özel tüketim vergisi
0076 tütün mamüllerine ilişkin özel tüketim vergisi
0077 kolalı gazozlara ilişkin özel tüketim vergisi
0091 tütün mamüllerine ilişkin ek vergi
0092 her türlü alkollü içkilere ilişkin ek vergi
0093 sair şarap ve biralara ilişkin ek vergi
0094 her türlü alkolsüz içeceklerden alınan ek vergi
1013 eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi
1018 mahsuplardan kesilen damga vergisi
1020 fon payı
1026 5254 sayılı kanuna göre muhtaç çiftçilere verilen ödünç tohumluklardan hazine alacağına dönüşenler ait faiz
1027 2004/5682 sayılı bkk ile hazine alacağına dönüşen tohumluk kredilerine dönüşenler ait faiz
1028 5335 sayılı kanuna göre destekleme fiyat istikrar fonuna ait faiz
1030 pişmanlık zammı
1034 iki ihale arasındaki fark için alınan faiz
1037 trafik muayenesi para cezaları
1042 e.katkı payı
1043 özel işlem vergisi
1046 tevkifattan alınan damga vergisi
1047 damga vergisi
1048 5035 sayılı kanuna göre damga vergisi
1050 vergi barışı tefe tutarı
1051 vergi barışı geç ödeme zammı
1052 5335 sayılı kanuna göre hazine alacağına dönüşen tohumluk kredilerine ait geç ödeme zammı
1053 5736 sayılı kanun uyarınca geç ödeme zammı
1055 düşük olan değerleme tutarı
1060 6111 yeniden yapılandırma tefe tutarı
1061 6111 yeniden yapılandırma geç ödeme zammı
1067 vergi yargı harçları
1084 gecikme faizi
1085 para cezası faizi
1086 gecikme zammı
1087 erken ödeme indirimi
1088 peşin ödeme indirimi
1089 alınan diğer faizler
1090 kanuni faiz
1091 5736 sayılı kanun uyarınca alınan faiz
1092 hesaplanan faiz
1093 6111 katsayı tutarı
1095 savunma sanayi destekleme fonu
1096 konut fonu
3024 kaynak kullanımı destekleme primi cezai faizi
3061 cezai faiz (kaynak kullanımı destekleme fonu kesintileri)
3073 usulsüzlük cezası
3074 özel usulsüzlük cezası
3076 kusur cezası
3077 ağır kusur cezası
3078 kaçakçılık cezası
3080 vergi ziyaı cezası
3099 vuk 112/4 maddesi gereğince ödenen faiz
4001 ek gelir vergisi
4003 ek ücret gelir vergisi
4004 ek götürü ticari kazanç vergisi
4005 ek götürü serbest meslek kazancı vergisi
4006 faiz vergisi
4007 ek emlak vergisi
4008 gelir dahili tevkifat
4010 ek kurumlar vergisi
4011 kurumlar vergisi arge harcamaları
4012 kurum dahili tevkifat
4014 münferit gelir ekonomik denge v.
4015 türk hava kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve milli hava sanayi kurulması katılma payı
4016 ücretlerden alınacak e.d.v.
4021 4705 sayılı kanuna göre tahsil edilen özel işlem vergisi
4023 5811 yurt dışında sahip olunan varlıklar (banka ve aracı kurumlar)
4024 5811 türkiye de sahip olunan varlıklar
4030 g.v.k. geçici 67. maddesine göre yapılan tevkifat
4034 motorlu taşıtlar ek vergisi
4035 4837 s.k ek motorlu taşıtlar vergisi
4036 4962 s. taşıt vergisi
4037 trafik muayene ücreti hazine payı
4040 mülga trafik hizmetlerini geliştirme fonu reklam gelirleri
4041 gelir ve kurum ekonomik denge vergisi
4042 5035 rtük eğitime katkı payı
4043 götürü ekonomik denge vergisi
4044 gelir ve kurum stopaj ekonomik denge vergisi
4046 akaryakıt fiyat istikrar payı
4047 tek başına alınabilen damga vergisi
4048 şans oyunları vergisi
4049 5035 sayılı kanuna göre finansal faaliyet harcı
4050 tekel safi hasılat
4060 tecilli alacaklardan tahsilat
4061 ithalatta kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi
4063 noter harçları
4070 g.v.k. geçici 70. md kapsamında muhtasarv.
4071 elektrik ve havagazı tüketim vergisi
4072 motorlu taşıt araçlarına ilişkin özel tüketim vergisi (tescile tabi olmayanlar)
4073 ertelenen gelir stopaj (4325 4.madde/4369 geçici 5.madde)
4074 ertelenen gelir stopaj (4747 sayılı kanununun 2.maddesi)
4077 münferit kurum e. d. v.
4078 net aktif vergisi
4079 kıymetli maden ve zıynet eşyasından alınan vergi
4080 özel iletişim vergisi
4081 5035 sayılı kanuna göre özel iletişim vergisi
4101 vergi barışı matrah artırımı yıllık gelir vergisi
4103 vergi barışı matrah artırımı gelir vergisi s. (muhtasar)
4107 vergi barışı matrah artırımı dağıtılmayan kar stopajı
4110 vergi barışı matrah artırımı kurumlar vergisi
4112 vergi barışı matrah artırımı gelir vergisi (gmsi)
4114 vergi barışı matrah artırımı basıt usulde ticari kazanc
4115 vergi barışı matrah artırımı gerçek usulde katma değer vergisi
4121 vergi barışı kesinleşen kamu alacakları 2. madde 1/ab
4122 vergi barışı kesinleşen kamu alacakları 2. madde 1/c
4123 vergi barışı kesinleşen kamu alacakları 2. madde/6 mtv
4124 vergi barışı kesinleşmeyen kamu alacakları 3. madde
4125 vergi barışı inceleme ve tarhiyat 5.madde
4126 vergi barışı pişmanlık 6.madde 1/ab
4127 vergi barışı pişmanlık 6.madde 1/diğer hükümler
4128 vergi barışı ecrimisil 15.madde
4130 vergi barışı kıymetli maden ve ziynet eşyası beyanı
4140 6183 b/4 tahsilat genel tebliği tahsilatı
4150 kurumlar vergisi (petrol gelirleri)
4151 kurum petrol geçici vergi
4178 gelir vergisi kanunu geçici 78. madde kapsamında muhtasar vergisi
4201 6111 madde 6/1-2 gelir vergisi matrah artırımı
4203 6111 madde 8/1-2 matrah artırımı (ücret)
4204 6111 madde 8/3-a, 8/4-a matrah artırımı (serbest meslek)
4205 6111 madde 8/3-b ve 8/4-c matrah artırımı (vergiden muaf esnaf)
4206 6111 madde 8/3-a, 8/4-b matrah artırımı (kira stp.)
4207 6111 madde 8/3-b ve 8/4-c matrah artırımı (çiftçiler)
4208 6111 madde 8/3-b ve 8/4-c matrah artırımı (yıllara sair inşaat)
4210 6111 madde 6/1-3 kurumlar vergisi matrah artırımı
4211 6111 madde 6/5-6 kurumlar (stopaj) vergisi matrah artırımı
4215 6111 madde 7/1 matrah artırımı
4216 6111 madde 7/2a-3 matrah artırımı
4217 6111 madde 7/2b-3 matrah artırımı
4218 6111 madde 7/2c matrah artırımı
4220 6111 sayılı kanunun 10. maddesine göre verilecek kdv beyannamesi
4222 6111 sayılı kanunun 11/2 maddesine göre beyan
4811 4811 vergi barışı tecilli tahsilat
5030 g.v.k. geçici 67. maddesine göre yapılan tevkifat ek2 ek3
5228 5228 tecilli tahsilat
5569 5569 sayılı kanun uyarınca kobi tecilli tahsilat
5766 5766 kanuna istinaden tecil
6100 6111 madde 2/1 kesinleşmiş alacaklar
6101 6111 madde 2/3 kesinleşmiş alacaklar (geçici vergi)
6102 6111 madde 2/4 kesinleşmiş alacaklar (plaka bazında)
6103 6111 madde 2/1ç kesinleşmiş alacaklar (özel tahakkuklar)
6104 6111 geçici madde 3/2 5811 sayılı kanun
6105 6111 madde 3 kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları
6106 6111 madde 4 inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan
6107 6111 madde 5 pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar
6183 6183 tecilli tahsilat
9000 idari para cezası (4703 sk)
9001 emaneten yapılan tahsilat
9002 nüfus para cezası
9003 seçim para cezası
9004 askerlik para cezası
9005 adli mahkeme para cezası
9006 1475 sayılı iş kanununa bağlı para cezası
9007 3516 sayılı kanuna göre ölçü ayar para cezası
9008 trafik zabıtası tespitine dayalı özel usulsüzlük cezası
9009 turizm para cezası
9010 tüketiciyi koruma kanununa göre kesilen para cezası
9011 çevre kirliliği para cezası
9012 esnaf s.harç
9013 gümrük vergisi
9014 yurt dışı çıkış harcı
9015 katma değer vergisi tevkifatı
9016 bilirkişi ücreti
9017 türk uluslararası gemi sicil kayıt harcı
9018 yıllık tonaj harcı
9019 elektrik piyasası kanunu para cezası
9020 mükelleflerin vergi borcuna mahsuben yapılan tevkifatlar
9021 4961 banka sigorta muameleleri vergisi
9022 kur farkı hesabı
9023 yüksek öğrenim kredi borcu hesabı
9024 kaynak kullanımı destekleme primi hesabı
9025 ihracatta vergi iadesi hesabı
9026 geliştirme ve destekleme fonu hesabı
9027 çalışma izin ücreti
9028 destekleme ve fiyat istikrar fonu hesabı
9029 diploma harcı
9030 ek motorlu taşıtlar vergisi
9031 veraset ve intikal vergisi
9032 ek taşıt alım vergisi
9033 tdpk idari para cezası (tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasası düzenleme kurumu ve kurulu)
9034 motorlu taşıtlar vergisi
9035 taşıt alım vergisi
9036 yiyecek bedelleri
9037 teminat o. yapılan ths.
9038 iadelerden alacaklılar
9039 hesap kart ve defterlerine işlenmeyen tahsilatlar
9040 mera fonu
9041 mera fonu para cezası
9042 mülga trafik hizmetlerini geliştirme fonu ticari plaka gelirleri
9043 mülga yatırım teşvik fonu
9044 4961 s.k. geçici 2. mad. 3.fıkrasına göre tahsılat
9045 tahsilatı hızlandırma tebliğine göre verilen tahakkuk
9046 özel hesap gelirleri
9047 tek başına alınabilen damga vergisi
9048 5035 sayılı kanuna göre harç
9049 4749 kamu fınans borc yön. düzen. hak. kanun hazine alacakları
9050 karayolları taşıma kanunu idari para cezası
9051 dış seyahat harcamaları vergisi
9052 taşınmaz mallar satış gelirleri
9053 ecrimisil gelirleri
9054 diğer taşınmaz mallar idare gelirleri
9055 taşınır mallar satış gelirleri
9056 doğalgaz piyasası kanunu para cezası
9057 doğrudan gelir desteği ödemeleri
9058 petrolden devlet hakkı
9059 ticaret sicil harcı
9060 madenlerden devlet hakkı
9061 oyun kağıdı gelirleri
9062 tapu harçları
9063 yeniden inşa olunacak bina vesair tesisleri tescil harcı
9064 pasaport ve konsolosluk harçları
9065 trafik harçları
9066 yargı harçları
9067 ithal ve imal ruhsat ve temdit ücreti
9068 gemi ve liman harçları
9069 diğer harçlar
9070 noter kağıtları satış bedeli
9071 tavizlerden geri alınanlar
9072 ikrazlardan geri alınanlar
9073 yem analiz ücreti
9074 şeker fiyat farkı
9075 akaryakıt fiyat farkı
9076 başka muhasebe birimi adına yapılan tahsilat
9077 motorlu taşıt araçlarına ilişkin özel tüketim vergisi (tescile tabi olanlar)
9078 gübre deney ve analiz ücreti
9079 4961 s.k. geçici 1. mad. göre para cezası
9080 diğer para cezaları
9081 zimmetlere geçirilen para ve değerlerden borçlular
9082 fazla ve yersiz yapılan ödemelerden borçlular
9083 sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik fonu
9084 istihsal vergisi
9085 trafik cezaları
9086 hesaplanan gecikme zammı
9087 takip giderleri karşılığı alınan
9088 çıraklık fonu
9089 2000/266 sayılı bkk gereğince yatırımları teşvik fonuna aktırılacak tutarlar
9090 çeşitli gelirler
9091 petrolden devlet hissesi
9092 yüksek öğrenim harç kredisi
9093 resmi arabuluculuk ücreti
9094 em.san. 17 mad. gelirlerin thk edilmemesi cezası
9095 4961 s.k. geçici 2. mad. 1.fıkraya göre tahsilat
9096 4369/15 suça iştirak eden kişiler
9097 haksız alınan vergi iadesi
9098 haksız alınan vergi iadesi cezası
9099 kaldırılan vergi artıkları
9101 şeker kanunu idari para cezası
9102 geçiş ücreti ve idari para cezası
9103 5188 sk. göre güvenlik ruhsatı harcı
9104 telgraf ve telefon kanunu 2. madde idari para cezası
9105 spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kan. uyarınca i.p.c.
9106 4857 s.k. 101. mad. kap. idari para cezaları
9107 enerji desteği ödemelerinden geri alınanlar
9108 4857 sayılı kanuna göre gelir kaydedilecek para cezaları
9109 5326 s. kabahatler kanunu idari para cezası
9110 93/4000 sayılı yatırımların, döviz. kaz. hiz. teşvikine ilişkin b.k.k.`nca haksız ödenen enerji teşvik geri ödemesi
9111 orköy fonu gelirleri
9112 2762 sayılı kanuna göre alınan taviz bedeli
9113 gelir vergisi tevkifatı
9114 yabancı ülkede güç ve muhtaç duruma düşenlere yurda dönüş için ödünç verilen paralar
9115 sorumlu sıfatıyla verilen kdv.
9116 hazine zararının geri alınması
9117 evrensel hizmetin gelirleri katkı payı
9118 telekomünikasyon kurumu tarafından yatırılan telgraf ve telefon kanunu idari para cezaları
9119 sivil hava araçları üçüncü şahıs mali mesuliyet devlet garantisi bedeli
9120 telsiz, telefon ve telgraf kanunu idari para cezası %20 si
9121 5015 sayılı petrol piyasası kanunu i.p.c.
9122 5307 sayılı sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası kanunu i.p.c.
9123 enerji piyasası düzenleme kurulunca ödenen analiz ücretinin geri alınması
9124 kişilerden alacak faizleri
9125 ağaçlandırma fonu yönetmeliğine göre verilen kredilerden geri alınanlar
9126 5254 sayılı kanuna göre muhtaç çiftçilere verilen ödünç tohumluklardan hazine alacağına dönüşenler
9127 2004/5682 sayılı bkk ile hazine alacağına dönüşen tohumluk kredileri
9128 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu uyarınca kesilen i.p.c.
9129 4904 sayılı iş kurumu kanunu uyarınca kesilen i.p.c.
9130 yabancılara verilecek çalışma izin belgesi harcı
9131 veraset ve intikal vergisi (sair ivazsız intikaller)
9132 kılavuzluk ve romörkörcülük hizmet payı
9133 mahalli idarelerden alınan paylar
9134 iki ihale arasındaki fark (menkulmallar için)
9135 iki ihale arasındaki fark (gayrimenkulmallar için)
9136 enerji piyasası düzenleme kurumu petrol katılım payı
9137 gelir vergisi münferit beyan
9138 kurumlar vergisi özel beyanı
9139 yabancı devletlere ait vergi alacağı
9140 deniz araçları bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve vizelerinden alınacak harçlar-denizcilik müsteşarlığı
9141 deniz araçları bağlama kütüğü ruhsat ve vize idari para cezası
9142 belediyelerce tahsil edilen eğlence vergisi %75 lik kültür bakanlığı payı
9143 tedavi masraflarının tahsili
9145 sosyal yardımlaşma dayanışma vakfı alacakları
9146 motorlu araç trafik belgesi bedeli
9147 motorlu araç tescil belgesi bedeli
9148 4915 ve 5035 sk. göre avcılık ruhsatı harcı
9149 kirletilen çevreniniyileştirilmesi içingenel bütçe kaps.id.yapılan harcamaların tahsilatı
9152 5602 sayılı şans oyunları hasılatından alınan vergi, fon ve paylar
9153 5736 sayılı kanun uyarınca tahsil edilecek ecrimisil gelirleri
9154 kimlik adres paylaşım sisteminden alınan kayıt katılım payı
9155 karayolları geçiş ücreti
9159 spk tarafından verilen i.p.c.’lerin %50 bütçeye gelir kaydedilecek kısmı
9160 madenlerden alınan devlet hakkından %50 il özel idare payı
9161 madenlerden alınan devlet hakkının %30 fazlaları (orman genel müdürlüğü payı)
9162 kadastro harçları
9164 pasaport satış bedeli
9166 karar ve ilam harcı
9169 maden ruhsat harcı
9170 banka kuruluş faaliyet harcı
9171 sorumlu sıfatıyla verilen ötv 1. liste
9172 askeri kantin ve sosyal tesislerde verilen açığın geri alınması
9173 ecrimisil 6009 s.k 24. maddesi bütçe geliri
9174 ecrimisil 6009 s.k 24. maddesi köy payı
9175 suriye uyruklulara ait taşınır ve taşınmaz mal gelirleri
9180 telsiz, telefon ve telgraf kanunu idari para cezası %80 i
9181 6111 sayılı kanunun 10. maddesine göre verilecek ötv beyannamesi
9190 çeşitli gelirler (gecikme zammı hesaplanan)
9198 muayene denetim ve kontrol ücretleri
9200 dsi sulama tesisleri işletme ve bakım ücreti
9201 dsi sulama tesisleri yatırım bedeli
9202 dsi içme-kullanma, sanayi suyu ortak tesis işletme ve bakım masrafı
9203 dsi hes’lere su sağlayan tesislere yapılan işletme ve bakım masrafları
9220 6200 sayılı kanuna göre alınan zam
9221 diğer hizmet gelirleri
9301 genel bütçe dışında kalan kurumlar tarafından yapılan i.p.c.
9302 karayolları geçiş ücreti/idari para cezası
9303 6183 s.k. 22/a maddesine göre i.p.c.
9304 telgraf ve telefon kanunu 2. madde idari para cezası
9305 spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kanunu uyarınca i.p.c.
9306 1475 sayılı iş kanununa bağlı para cezası
9307 3516 sayılı kanuna göre ölçü ayar para cezası
9309 turizm para cezası
9310 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi i.p.c.
9311 tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kanun uyarınca al.i.p.c. (4207 s.k.)
9312 elektronik haberleşme kanunu idari para cezası
9315 şeker kanunu idari para cezası
9316 4054 sayılı rekabet kanununun 55. madde kapsamında i.p.c.
9317 5326 sayılı kanun uyarınca cumhuriyet savcılıklarınca verilen i.p.c.
9318 5326 sayılı kanun uyarınca mahkemeler tarafından verilen i.p.c.
9319 spk tarafından verilen i.p.c.’lerin %50 yatırımcıları koruma fonu payı
9341 mera fonu para cezası (5326 s.kabahatler)
9901 adi ortaklık mükellefiyetsiz mükellef kaydı için vergi kodu

    Youtube Video Sonuçları

    Online Film İzle - HD Yerli Film Seyret, Online Türkçe Dublaj Altyazılı Yabancı Sinema İzle Full HD Tek Parça 720p Seyret


  • 0
  • 0

Tv Yayın Akışı  - Atv - Star Tv - Showtv - Fox- TV8- Trt 1- Tv100- Cnn Türk - Habertürk - Halk Tv - Ülke Tv - Ntv - Tvnet - Trt Çocuk - Yaban Tv - Beinsport - Fb Tv - Gs Tv - A2 Tv - Anews - 360 Tv - Cartoon Network - Trt Spor Yıldız - Trt Kurdi Tv - Tele 1 Tv

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Mediasozluk.com | Türkiye'nin En Büyük Güncel İnteraktif Media Sözlüğü sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Media Sözlük - Format - Künye - İletişim - Canlı Tv izle tv yayın akışı - dizi izle - Medya Sözlük
Yukarı Çık